O mnie

Czuję się czę­ścią ruchu odnowy rze­miosł i sztuk, sto­ją­cego w opo­zy­cji do zwią­za­nego z ano­ni­mo­wo­ścią pro­duk­cji fabrycz­nej wyob­co­wa­nia tak wytwórcy, jak i odbiorcy. Początki tego ruchu to prze­łom XIX i XX wieku — Arts & Cra­fts, Wie­ner Werk­statte, Warsz­taty Kra­kow­skie. Jako projektant-wykonawca łączę dogłebną zna­jo­mość mate­riału z kon­trolą nad wyglą­dem i zasto­so­wa­niem wyniku pracy. Jestem auto­rem wytworu lite­ral­nie od początku do końca.