O mnie

Czuję się czę­ścią ruchu odnowy rze­miosł i sztuk, sto­ją­cego w opo­zy­cji do zwią­za­nego z ano­ni­mo­wo­ścią pro­duk­cji fabrycz­nej wyob­co­wa­nia tak wytwórcy, jak i odbiorcy. Początki tego ruchu to prze­łom XIX i XX wieku — Arts & Cra­fts, Wie­ner Werk­statte, Warsz­taty Kra­kow­skie. Jako projektant-wykonawca łączę dogłebną zna­jo­mość mate­riału z kon­trolą nad wyglą­dem i zasto­so­wa­niem wyniku pracy. Jestem auto­rem wytworu lite­ral­nie od początku do końca.

Meble

Zro­zu­mie­nie — teo­re­tyczne, ale i prak­tyczne — zło­żo­nych wła­ści­wo­ści drewna pozwala na zapro­jek­to­wa­nie mebla tak, aby spel­niał sta­wiane przed nim wyma­ga­nia bez żadnych kom­pro­mi­sów w dzie­dzi­nie este­tyki, jako­ści, oraz funk­cjo­nal­no­ści. Dobór szcze­gó­ło­wych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia daje moż­li­wość wyko­na­nia nawet bar­dzo wyma­ga­ją­cego for­mal­nie pro­jektu, oraz gwa­ran­tuje wie­lo­let­nie użyt­ko­wa­nie mebla, jak rów­nież umoż­li­wia jego naprawę w razie potrzeby.

Warsztat

Moje meble wytwa­rzane są tra­dy­cyj­nymi tech­ni­kami sto­lar­skimi, z któ­rych więk­szość sto­so­wana jest setki i tysiące lat. Pod­stawą jest sta­ranny dobór drewna — nie­mal wyłącz­nie spo­śród gatun­ków rodzi­mych, rów­nież tych rzad­szych. Odpo­wied­nia wil­got­ność, rysu­nek, układ włó­kien, wła­ści­wo­ści fizyczne i użyt­kowe — wszyst­kie te czyn­niki wyma­gają umie­jęt­nego podej­ścia. Po wstęp­nej obróbce maszy­nami kolej na naj­wyż­szej jako­ści ręczne narzę­dzia; za ich pomocą wyko­nuję pre­cy­zyjne, trwałe łącze­nia, oraz pie­czo­ło­wi­cie wykań­czam powierzch­nie. Ostatni krok to zabez­pie­cze­nie drewna. Sto­suję wyłącz­nie odna­wialne, spraw­dzone, łatwe w kon­ser­wa­cji surowce pocho­dze­nia natu­ral­nego — woski, oleje, szelak.