Warsztat

Moje meble wytwa­rzane są tra­dy­cyj­nymi tech­ni­kami sto­lar­skimi, z któ­rych więk­szość sto­so­wana jest setki i tysiące lat. Pod­stawą jest sta­ranny dobór drewna — nie­mal wyłącz­nie spo­śród gatun­ków rodzi­mych, rów­nież tych rzad­szych. Odpo­wied­nia wil­got­ność, rysu­nek, układ włó­kien, wła­ści­wo­ści fizyczne i użyt­kowe — wszyst­kie te czyn­niki wyma­gają umie­jęt­nego podej­ścia. Po wstęp­nej obróbce maszy­nami kolej na naj­wyż­szej jako­ści ręczne narzę­dzia; za ich pomocą wyko­nuję pre­cy­zyjne, trwałe łącze­nia, oraz pie­czo­ło­wi­cie wykań­czam powierzch­nie. Ostatni krok to zabez­pie­cze­nie drewna. Sto­suję wyłącz­nie odna­wialne, spraw­dzone, łatwe w kon­ser­wa­cji surowce pocho­dze­nia natu­ral­nego — woski, oleje, szelak.