Meble

Zro­zu­mie­nie — teo­re­tyczne, ale i prak­tyczne — zło­żo­nych wła­ści­wo­ści drewna pozwala na zapro­jek­to­wa­nie mebla tak, aby spel­niał sta­wiane przed nim wyma­ga­nia bez żadnych kom­pro­mi­sów w dzie­dzi­nie este­tyki, jako­ści, oraz funk­cjo­nal­no­ści. Dobór szcze­gó­ło­wych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia daje moż­li­wość wyko­na­nia nawet bar­dzo wyma­ga­ją­cego for­mal­nie pro­jektu, oraz gwa­ran­tuje wie­lo­let­nie użyt­ko­wa­nie mebla, jak rów­nież umoż­li­wia jego naprawę w razie potrzeby.